Rekreačné zariadenie ARGITA - ILONA
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK KÚPALISKA MARGITA-ILONA

VSTUP NA KÚPALISKO

1. - Kúpalisko je otvorené denne od 900 do 1900.

2. - Prevádzka bazénov je v zmysle prevádzkového harmonogramu vypúšťania a napúšťania bazénov.

3. - Vstup na kúpalisko je možný iba s platnou vstupenkou. So zakúpením vstupenky a so vstupom na kúpalisko je každý návštevník povinný rešpektovať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.

4. - Každý návštevník je povinný si vstupenku uschovať.


ZÁKAZ VSTUPU NA KÚPALISKO

1. - Na kúpalisko nie je povolený vstup osobám, ktoré sú postihnuté horúčkou, zápalom očných spojiviek, nákazlivými chorobami alebo ochoreniami, ktoré vzbudzujú odpor, bacilonosičom črevných chorôb, osobám, ktoré sú v karanténe, osobám pod vplyvom alkoholu.

2. - Z kúpaliska bude bez nároku na vrátenie vstupného vypovedaný návštevník, ktorý zatají ochorenia uvedené v predchádzajúcom odseku, alebo sa chová iným neprípustným a rušivým spôsobom. Ak neopustí návštevník kúpalisko na vyzvanie, je pracovník tohto zariadenia povinný rušiteľa vyviesť, prípadne požiadať o zakročenie políciu.


PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

1. - K prezliekaniu slúžia pre návštevníkov kabíny - šatne pri detskom bazéne a pri plaveckom bazéne.

2. - MARGITA-ILONA, s.r.o. zodpovedá len za veci uložené v bezpečnostných skrinkách. V prípade obsadenosti bezpečnostných skriniek si môžete cenné veci bezplatne uschovať na recepcii v kempingu.

3. - Návštevník musí mať čistý kúpací odev.

4. - Návštevníci musia dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá a svojim správaním nevyrušovať ostatných návštevníkov.

5. - Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného personálu spoločnosti MARGITA-ILONA. Návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší návštevný poriadok alebo neposlúchne pokyny personálu, bude vyvedený bez vrátenia ceny vstupného.

6. - Deti do 12 rokov majú povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Doprovod je počas celého pobytu na kúpalisku zodpovedný za dieťa.

7. - V prípade nepriaznivého počasia (búrka, krupobitie, silný vietor) sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény a kúpalisko.

8. - Návštevníkov žiadame vo vlastnom záujme pohybovať sa opatrne po mokrých plochách okolo bazénov. Za prípadné úrazy MARGITA-ILONA, s.r.o. nenesie zodpovednosť.

9. - Vodné atrakcie (tobogan, sklz) smú byť používané len na účely, na ktoré sú určené. Používanie týchto zariadení je len na vlastnú zodpovednosť návštevníkov.

10. - MARGITA-ILONA, s.r.o. môže v areáli vyhotovovať obrazové snímky alebo obrazovo-zvukové záznamy. Pri vyhotovovaní takéhoto záznamu sa prihliada na oprávnené záujmy dotknutých fyzických osôb a dbá na čo najmenšiu možnú mieru zásahu do ich súkromia.

11. - Posledný vstup na kúpalisko je možný najneskôr 50 minút pred ukončením prevádzkovej doby.


NA KÚPALISKU JE ZAKÁZANÉ:

1. - Chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť a poriadok alebo hlukom rušiť kľud ostatných.

2. - Skákať do bazénov.

3. - Vykrikovať bez závažnej príčiny.

4. - Vzájomne sa potápať, vhadzovať druhé osoby do vody, behať po okraji bazénu.

5. - Pohybovať sa mimo vyhradených priestorov.

6. - Zanedbať dozor sprievodu nad deťmi mladšími ako 6 rokov.

7. - Odkladať sklené predmety pri bazénoch.

8. - Piť, jesť, fajčiť v priestoroch okolo bazénov.

9. - Pohybovať sa obutý v priestoroch okolo bazénov.

10. - Vodiť na kúpalisko psov a iné zvieratá.

11. - Hrať loptové hry mimo miest na to vyhradených.

12. - Neplavcom je zakázané vchádzať do miest, kde je hĺbka vody nad ich telesnú výšku.

13. - Vstup do bazénov a na vodné atrakcie pod vplyvom alkoholu, resp. omamných látok je prísne zakázaný.NAJDÔLEŽITEJŠIE TELEFÓNNE ČÍSLA:

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 16 155 (112)

HASIČI: 150 (112)

POLÍCIA: 158 (112)

MESTSKÁ POLÍCIA: 159


 
margita-ilona@margita-ilona.sk       +421/36/6314 286       www.margita-ilona.sk